ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 60 ปี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 1 กันยายน 2528
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 91 ปี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 1 กันยายน 2559
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเชษฐา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 1 กันยายน 2468
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 70 ปี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 1 กันยายน 2538
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..