ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียน 2562
ชุดนักเรียน ครูผู้สอน
13 พ.ค. 62 อบรมการวัดผลประเมินผลด้วยข้อสอบปรนัย
วิชาการ / สายชั้น
10 พ.ค. 62 ประชุมคณะครูเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ครูผู้สอน
20 เม.ย. 62 ประเพณีรดน้ำดำหัว คณะกรรมการสถานศึกษาและครูอวุโส
ชุดพื้นเมือง งานบุคลากร
17 เม.ย. 62 ถึง 30 เม.ย. 62 ค่ายทักษะชีวิต (ว่ายน้ำ) กลุ่ม 2 ป.2/2562
ค่ายทักษะชีวิต (ว่ายน้ำ) กลุ่ม 2 ป.2/2562 ณ สระว่ายน้ำ เชียงใหม่แลนด์
กลุ่มสาระสุขพละศึกษา
01 เม.ย. 62 ถึง 12 เม.ย. 62 ค่ายทักษะชีวิต (ว่ายน้ำ) กลุ่ม 1 ป.2/2562
ค่ายทักษะชีวิต (ว่ายน้ำ) กลุ่ม 1 ป.2/2562 ณ สระว่ายน้ำ เชียงใหม่แลนด์
กลุมสารสุขพลศึกษา
01 เม.ย. 62 ถึง 30 เม.ย. 62 เตรียมความพร้อม นักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562
ครูประจำชั้น
31 มี.ค. 62 รับผลการเรียน 2561 ณ ห้องเรียน
29 มี.ค. 62 อบรม logbook และ PLC
28 มี.ค. 62 ถึง 29 มี.ค. 62 ส่ง ปพ. 1-6
23 มี.ค. 62 มอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ
ชุดนักเรียน วิชาการ / สายชั้น
20 มี.ค. 62 พิธีอำลาสถาบัน
ชุดนักเรียน ครูผู้สอน
17 มี.ค. 62 ประกาศผลห้องเรียนปกติ
วิชาการ / สายชั้น
17 มี.ค. 62 ประกาศผลห้องเรียนปกติ
วิชาการ / สายชั้น
16 มี.ค. 62 ถึง 19 มี.ค. 62 บันทึกคะแนน
ครูผู้สอน
13 มี.ค. 62 ถึง 15 มี.ค. 62 สอบปลายเรียน ป.1-6
ชุดนักเรียน วิชาการ / สายชั้น
06 มี.ค. 62 นักเรียนชั้น ป.3 สอบ NT
ชุดนักเรียน วิชาการ / สายชั้น
04 มี.ค. 62 ถึง 08 มี.ค. 62 สอบภาคปฎิบัติในชั่วโมงเรียน
ชุดนักเรียน ครูประจำชั้น
03 มี.ค. 62 มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
ชุดนักเรียน วิชาการ / สายชั้น
02 มี.ค. 62 ค่ายวิชการ ป.4-6
ชุดพละ วิชาการ / สายชั้น
23 ก.พ. 62 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นป.1 ห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนพุทธิโศภน วิชาการ / สายชั้น
16 ก.พ. 62 ค่ายวิชการ ป.4-6
ค่ายวิชาการ ป.4-6 ภาคเรียนที่2561
ชุดพละ วิชาการ / สายชั้น