ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

แต่เดิมชาวบ้านได้นำ ลูกหลานที่เป็นชายไปฝากเรียนที่วัดหอธรรม (ซึ่งอยู่ติดกับวัดเจดีย์หลวงทางทิศเหนือ) เมื่อมีเด็กมากขึ้นจึงรวมเด็กสอนเป็นกุฏิๆ ไปจากนั้นก็ย้ายมาสอนที่ศาลาวัดและรับเด็กผู้หญิงมาเรียนด้วย ต่อมานักเรียนมาก ขึ้นอีก ชาวบ้านจึงขอสร้างเป็นโรงเรียนขึ้น โดยมี เจ้าราชวงศ์ชมชื่น ณ เชียงใหม่ 
จัดสร้างให้ตามความต้องการของชาวบ้าน ที่หอธรรม (ตรงบริเวณทางทิศเหนือของพระมหากัจจายน์วัดเจดีย์หลวง) ตั้งชื่อว่าโรงเรียนวัดหอธรรม
ภายหลังเจ้าบุษบาภรรยาของเจ้าราชภาติวงษ์มีจิตศรัทธาปฏิสังขรณ์ วิหาร วัดหอธรรม เห็นว่าโรงเรียนตั้งใกล้วิหารเกินไป และทำ ให้บริเวณลานวัดแคบ จึงได้ 
ย้ายโรงเรียนไปสร้างขึ้นใหม่ นอกอาณาเขตของวัดหอธรรมด้านตะวันตกเป็นที่ ธรณีสงฆ์ โรงเรียนที่สร้างขึ้นใหม่นี้มีชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาล ตำ บลพระสิงห์” 
ทางราชการได้จัดส่งครูมาประจำ ทำ การสอน จัดระเบียบโรงเรียนและแยกชั้นเรียน ตามระเบียบของกระทรวงธรรมการโรงเรียนจึงเจริญขึ้นตามลำ ดับ 
ต่อมาในปี พ.ศ.2468 ท่านพระครูพุทธิโศภน เจ้าอาวาสวัดหอธรรม ได้เป็นหัวหน้าบอกบุญร่วมกับชาวบ้าน จัดสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ในวัดเจดีย์หลวง 
ทางด้านเหนือติดกำ แพงวัด เจ้าแก้วนวรัฐ ผู้ครองนครเชียงใหม่และพระครูคัมภีธรรม เจ้าอาวาสวัดเชตุพน ตำ แหน่งเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้พระครู 
พุทธิโศภน เจ้าอาวาสวัดหอธรรมเป็นผู้ดูแล แต่ปัจจุบันนี้วัดหอธรรมเป็นส่วนหนึ่ง ของวัดเจดีย์หลวง ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งศาลาเอนกประสงค์ ในวัดเจดีย์หลวง เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านพระครูพุทธิโศภนได้มีหนังสือกราบเรียน พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัดราชบพิธ 
ขอให้ประธานชื่อโรงเรียนให้ พระองค์ได้ประธานชื่อโรงเรียนตามชื่อของพระครู พุทธิโศภนว่า “โรงเรียนพุทธิโศภน” และเปิดเรียนเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2468 

พ.ศ.2479
ทางราชการเริ่มเห็นว่าโรงเรียนที่ตั้งอยู่เริ่มคับแคบลงเนื่องจาก มีจำ นวนนักเรียนมากขึ้น จึงได้จัดสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ในเขตวัดร้างชื่อวัดเชษฐา 
ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามวัดเจดีย์หลวง อันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพุทธิโศภนในปัจจุบัน พ.ศ.2502 ได้รื้ออาคารเรียนหลังเดิม ซึ่งชำ รุดทรุดโทรมมาก และสร้าง 
อาคารเรียนหลังขึ้นใหม่ ในวงเงินค่าก่อสร้าง 6 แสนบาท เป็นอาคารชั้นเดียวครึ่งตึกครึ่งไม้พร้อมครุภัณฑ์ต่างๆ โดยได้รับเงินบริจาคสมทบจากคุณนายกี ลิ้มตระกูล จำนวน 2 แสนบาทพ.ศ.2505 งดสอนชั้นเด็กเล็ก เปิดทำ การสอนเฉพาะชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-4 และได้เปิดสอนชั้นพิเศษ 1 ชั้น สำ หรับเด็กเข้าเรียนช้า พ.ศ.2505 ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนประชาบาลในเขตเทศบาลที่กรมสามัญ ศึกษาขอสงวน เพื่อปรับปรุงทางด้านวิชาการ โดยเป็นโรงเรียนทดลองโครงการต่างๆ ของกรมสามัญศึกษา 

พ.ศ.2512
ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา 3 แสน 5 หมื่นบาทถ้วนให้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวสร้างด้วยไม้แบบชั้นเดียว จำนวน 2 หลัง และอนุมัติ
ให้ขยายชั้นเรียน โดยเปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 

พ.ศ.2514 
ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา 1 แสนบาทถ้วน จัดซื้อที่ดินขยายบริเวณโรงเรียนเพิ่มอีก 1 งาน 38 ตารางวา เมื่อรวมกับที่ของราชพัสดุ
ที่มีอยู่เดิมจำ นวน 3 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา รวมเนื้อที่ของโรงเรียนทั้งหมดในปัจจุบันคือ 4 ไร่ 4 ตารางวา

พ.ศ.2514
ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา 2 ล้าน 7 แสนบาทได้ก่อสร้างอาคารเรียน 3ชั้น แบบ 511 จำนวน 1หลัง ตั้งชื่ออาคารนี้ว่า “อาคาร 
เชษฐา” โรงเรียนพุทธิโศภน 

พ.ศ.2523
โอนโรงเรียนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา แห่งชาติ (สปช.) กระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติการโอนโรงเรียน

พ.ศ.2524 
ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่นของเขตการศึกษา 8 ที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ประจำ ปีการศึกษา 2524

พ.ศ.2527 
ได้รับงบประมาณจาก สปช. จำ นวน 3 ล้าน 8 แสนบาทเศษให้ก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น แบบรัตนโกสินทร์สมโภช จำนวน 1 หลัง ในพื้นที่เดิมของอาคารกี ลิ้มตระกูล โดยได้รื้อถอนอาคารกี ลิ้มตระกูล ออกบางส่วน ประมาณ 2 ใน 3 การก่อสร้างแล้วเสร็จทำ พิธีเปิดอาคารเรียนพร้อมกับวันฉลองครบ 60 ปี
การก่อตั้งโรงเรียนพุทธิโศภน ในวันที่ 1 กันยายน 2528 จึงได้ชื่ออาคารหลังนี้ว่า“อาคาร 60 ปี” 

พ.ศ.2535 
ได้ปรับปรุงรั้วโรงเรียนและประตูโรงเรียนตลอดทั้งสนามโรงเรียน สนานเด็กเล่น และบริเวณทั่วไปในโรงเรียนให้ร่มรื่นน่าอยู่และใช้ประโยชน์ให้ได้ 
มากที่สุด

พ.ศ.2537
ได้รับงบประมาณแผ่นดิน ก่อสร้างอาคาร 70 ปี ตามแบบ สปช.2/38 วงเงินงบประมาณ 3,240,000 บาท โดยก่อสร้าง 1 ใน 3 ของอาคารกี
ลิ้มตระกูล และได้ฉลองเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2538

พ.ศ.2541 
ได้รับงบประมาณสร้างห้องน้ำนักเรียนแบบพิเศษจำนวน 3 ชั้น15 ห้อง วงเงินงบประมาณ 796,801.50 บาท และเริ่มใช้ 1 พฤษภาคม 2542

พ.ศ.2543 
สร้างศาลาไทยและปรับภูมิทัศน์ระหว่างอาคาร 60 ปี กับ 70 ปีด้วยเงินบริจาคของผู้ปกครองนักเรียน จำนวน8,563 บาท ปัจจุบันได้รื้อและย้ายไป
ตั้งที่บริเวณหน้าเจดีย์เชษฐา โรงเรียนพุทธิโศภน 

พ.ศ.2546 
โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.2555 
ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพุทธิโศภนได้จัดสร้างรั้วและ ประตูโรงเรียนใหม่ โดยได้รับงบประมาณ สมทบจากพระเดชพระคุณเจ้าพระธรรม 
เสนาบดี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 

พ.ศ.2559 ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพุทธิโศภนได้ร่วมบริจาคสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ วงเงินจำนวน 3,1000,000 บาท ตั้งชื่อว่าอาคาร 91 ปี
พุทธิโศภน