เอกลักษณ์ /อัตลักษณ์
เอกลักษณ์ /อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
"พุทธิวิถีพุทธ"  ดำเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธยึดหลักไตรสิกขา อันประกอบด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา

อัตลักษณ์
Smart Putti Students.
- ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
- มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย
- ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
- ดำเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธ มีคุณธรรม จริยธรรม
- มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น
- มีความคิดสร้างสรรค์
- ซื่อสัตย์สุจริต
- เป็นเลิศทางวิชการ
- มีความสามารถทางการแข่งขัน และการใช้ภาษาอังกฤษ