วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์โรงเรียน

 โรงเรียนพุทธิโศภนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลผู้เรียนเป็นคนดี มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของความเป็นไทย ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย