พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมตามมาตรฐานการศึกษา สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศให้บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วม

3.พัฒนาครูและบุคลากรททางการศึกษาให้มีความสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้

5. ส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. ส่งเสริมให้ครู บุคลากร และนักเรียน มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง