สถิตินักเรียน
สถิตินักเรียน
สถิติจำนวนนักเรียนโรงเรียนพุทธิโศภน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ณ วันที่ 10  พฤศจิกายน 2561  ประจำปีการศึกษา 2561
ชั้น เต็ม
ชาย หญิง รวม
ป.1/1 19 18 37
ป.1/2 20 16 36
ป.1/3 20 16 36
ป.1/4 20 20 40
ป.1/5  MEP 13 14 27
รวมชั้น ป.1 92 84 176
ป.2/1 19 18 37
ป.2/2 21 17 38
ป.2/3 23 17 40
ป.2/4 17 23 40
ป.2/5  MEP 13 14 27
รวมชั้น ป.2 93 89 182
ป.3/1 22 19 41
ป.3/2 22 18 40
ป.3/3 21 18 39
ป.3/4 17 17 34
ป.3/5  MEP 17 13 30
รวมชั้น ป.3 99 85 184
ป.4/1 18 19 37
ป.4/2 16 21 37
ป.4/3 16 19 35
ป.4/4 23 15 38
ป.4/5 MEP 11 16 27
รวมชั้น ป.4 84 90 174
ป. 5/1 20 20 40
ป. 5/2 22 18 40
ป. 5/3 19 21 40
ป. 5/4 17 22 39
ป. 5/5 MEP 10 13 23
รวมชั้น ป.5 88 94 182
ป. 6/1 21 17 38
ป. 6/2 21 17 38
ป. 6/3 21 17 38
ป. 6/4 18 19 37
ป. 6/5 MEP 16 16 32
รวมชั้น ป.6 97 86 183
รวมป.1 - ป.6 553 528 1081