สถิตินักเรียน
สถิตินักเรียน
สถิติจำนวนนักเรียนโรงเรียนพุทธิโศภน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ณ วันที่ 28  ตุลาคม 2562  ประจำปีการศึกษา 2562
ชั้น เต็ม
ชาย หญิง รวม
ป.1/1 17 17 34
ป.1/2 18 15 33
ป.1/3 20 13 33
ป.1/4 วิทย์-คณิต 18 23 41
ป.1/5  MEP 12 9 21
รวมชั้น ป.1 85 77 162
ป.2/1 18 19 37
ป.2/2 20 14 34
ป.2/3 18 18 36
ป.2/4 20 20 40
ป.2/5  MEP 14 14 28
รวมชั้น ป.2 90 85 175
ป.3/1 22 18 40
ป.3/2 22 18 40
ป.3/3 24 16 40
ป.3/4 17 22 39
ป.3/5  MEP 10 12 22
รวมชั้น ป.3 95 86 181
ป.4/1 23 19 42
ป.4/2 24 18 42
ป.4/3 24 18 42
ป.4/4 17 17 34
ป.4/5 MEP 16 13 29
รวมชั้น ป.4 104 85 189
ป. 5/1 18 19 37
ป. 5/2 16 20 36
ป. 5/3 16 20 36
ป. 5/4 23 14 37
ป. 5/5 MEP 10 15 25
รวมชั้น ป.5 83 88 171
ป. 6/1 19 22 41
ป. 6/2 24 17 41
ป. 6/3 17 23 40
ป. 6/4 19 19 38
ป. 6/5 MEP 10 13 23
รวมชั้น ป.6 89 94 183
รวมป.1 - ป.6 546 515 1061