คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
          1.  รศ.ดร.วีระพงษ์  แสงชูโต                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                                      ประธานคณะกรรมการ
          2.  นายวิโรจน์ พรหมนิเวศน์                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     กรรมการ    
          3.  นายถาวร สรรพศรี                           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     กรรมการ
          4.  ผศ.ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                      กรรมการ
          5.  นางจินดา จิโน                                ผู้ทรงคุณวุฒิ                                      กรรมการ
          6.  นายเมธา โสระธิวา                          ผู้ทรงคุณวุฒิ                                      กรรมการ
          7.  นายประพันธ์ สุปินตา                       ผู้ทรงคุณวุฒิ                                      กรรมการ
          8.  พระครูวิบูลกิตติรักษ์                        ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                            กรรมการ
          9.  พระมหาวิษณุ  จารุธมฺโม                  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                            กรรมการ
        10.  นายอาคม  กันทะวงศ์                      ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         กรรมการ
        11.  นายกิติภีระชัย  ใจแก้ว                     ผู้แทนองค์กรชุมชน                             กรรมการ
        12.  นายศิริชัย ก้องไตรภพ                     ผู้แทนผู้ปกครอง                                 กรรมการ
        13.  นายบุรทัช  เสาวพนธ์                      ผู้แทนศิษย์เก่า                                    กรรมการ
        14.  นางวาสนา  ยิสุ                               ผู้แทนครู                                            กรรมการ
        15.  นายธนะสิทธิ์  วศินพิพัฒน์                ผู้อำนวยการโรงเรียน                           กรรมการและเลขานุการ