คณะผู้บริหาร

นายธนะสิทธิ์ วศินพิพัฒน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกตัณญู ลักษณะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจินตนา สุทธสาส์น
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

นางวาสนา ยิสุ
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคลากร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวสุภลักษณ์ กันธิยะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสุวนา ขัดเงางาม
หัวหน้าฝ่ายบริหารการเงิน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5