ภาพกิจกรรม
พุทธิสมาร์ทโปรเจคต์
โครงการ Smart Putti project 2020
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา
โรงเรียนพุทธิโศภน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 โครงการดังกล่าวมีท่านพระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร  นายอุดม  แปงทิศ  รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1  รศ.ดร. วีระพงษ์  แสงชูโต  ประธานกรรมการสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 ดร. อุทัย  ปัญญาโกญ  นางสุขชัญญา เรืองมณี  นางวิริน  วันสมสกุล ร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการ
 โรงเรียนพุทธิโศภนได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ คุณลักษณะสำคัญของโรงเรียนมาตรฐานสากลคือ ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) เป็นเลิศทางวิชาการ, สื่อสารสองภาษา , ล้ำหน้าทางความคิด , ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งการสื่อสารสองภาษาเป็นสาระสำคัญที่ทางโรงเรียนต้องรักษาคุณภาพและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถดังกล่าวกอปรกับนโยบายของรัฐต้องการให้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาทั่วประเทศ ยกระดับการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถพูดสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ตามวัย โรงเรียนพุทธิโศภนตระหนักเห็นความสำคัญตามหลักการนโยบายข้างต้นจึงจัดทำโครงการ Smart Putti project 2020 ขึ้น
 นายธนะสิทธิ์  วศินพิพัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโศภน ประธานโครงการได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมนักเรียนแกนนำชั้น ป.4-6 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 40 คน ได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษาและมีความสามารถเป็นมัคคุเทศก์น้อยด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยมีระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการได้กำหนดสถานที่ดำเนินการเปิดเวทีให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพทางการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้โรงเรียนพุทธิโศภนร่วมกับสถานที่ท่องเที่ยวรอบๆ โรงเรียน ได้แก่  วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร  วัดเจ็ดลิน  วันพันเตา วัดอุโมงค์เถระจันทร์และวัดพันอ้น
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 2562,14:24   อ่าน 1001 ครั้ง