คณะผู้บริหาร

นายธนะสิทธิ์ วศินพิพัฒน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกตัณญู ลักษณะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ว่าที่ร้อยเอกไชโย ยาสมุทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจินดารัตน์ สะสะรมย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการเงิน

นางสายทอง สุขปักษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคลากร

นางสาวนาตยา อุประ
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

นางสาวสุภลักษณ์ กันธิยะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป