คณะผู้บริหาร

นายดำรง มาตี๋
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวศิริพร เตชนันต์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสุกัญญา โพธิสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางวาสนา ยิสุ
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารบุคคล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวสุภลักษณ์ กันธิยะ
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสุวนา ขัดเงางาม
หัวหน้าฝ่ายงานงบประมาณและแผน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5