สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาธิดา เฟื่องฟูกิจการ
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายเดชา โกมลฤทัยกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายณภัทร ขจีไกรลาส
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางพิจิกา ไทยเหนือ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวนิตยา แกนุ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวมัญชรี อั้งบุญเรือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวชนัญธิดา ใจแก้ว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางวิชุดา สารีอินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวประภัสสร เรืองวงศ์ธรรม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5