สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางดุษฎ รุจจนเวท
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาธิตา เฟื่องฟูกิจการ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางพฤจิกา ไทยเหนือ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวมัญชรี อั้งบุญเรือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววาสนา ใจแก้ว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสุกัญญา โพธิสุวรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางดุจดาว สุขสว่าง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาววิชุดา สารีอินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวศรีนวล นิ่มประสพ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวนันท์นภัส มะโนคำ
ครูอัตราจ้าง

นางนิรมล แสงศรี
ครูอัตราจ้าง