สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางอนงค์ กาพย์ไชย
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาววาสนา สุขสวัสดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางปราณี คำผง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายผดุงศักดิ์ เผ่าตัน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวเกวลิน ปันปวง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายปราโมทย์ ประเสริฐสังข์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวรวีวรรณ แปงน้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นายอภิวัฒน์ กันทนะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวปริญานุช กิริยา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวธิดาพร จ่าเลิศ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5