สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางปราณี คำผง
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววาสนา สุขสวัสดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายกานต์นิธิ โอ้ทา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายผดุงศักดิ์ เผ่าตัน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายปราโมทย์ ประเสริฐสังข์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวเกวลิน ปันปวง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวรวีวรรณ แปงน้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นายอภิวัฒน์ กันทนะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวปริญานุช กิริยา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวธาราทิพย์ รักสีขาว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5