สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางราตรี น้อยวรรณา
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางอนงค์ กาพย์ไชย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายผดุงศักดิ์ เผ่าตัน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายปราโมทย์ ประเสริฐสังข์
ครู คศ.3

นางปราณี คำผง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายอภิวัฒน์ กันทนะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวศิริรัตน์ วิไชยา
ครูอัตราจ้าง

นางสาววาสนา สุขสวัสดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวรวีวรรณ แปงน้อย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวธิดาพร จ่าเลิศ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5