สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางปราณี คำผง
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววาสนา สุขสวัสดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุวิมล ชูนราทิพย์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายผดุงศักดิ์ เผ่าตัน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายปราโมทย์ ประเสริฐสังข์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายณัทฐดนย์ นุชโสภา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวรวีวรรณ แปงน้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นายอภิวัฒน์ กัณทนะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวปริญานุช กิริยา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นายกฤติณ ปัญญามูล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

Mrs. Margerie Constantino
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5