สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางปราณี คำผง
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวจิรพรรณ นันติน้อย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางนิรมล แสงศรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายปราโมทย์ ประเสริฐสังข์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางมัลลิกา ทิพยมณี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวรวีวรรณ แปงน้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวกาญจนา ขันทะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวณัฐชานันท์ มธุรสาทิส
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวสุวิมล ชูนราทิพย์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

Mrs. Margerie Constantino
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5