สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางราตรี น้อยวรรณา
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางอนงค์ กาพย์ไชย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายปราโมทย์ ประเสริฐสังข์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางปราณี คำผง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายชาญชัย ชำนาญคิด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวเบญจ ทัศนะวรพจน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายอภิวัฒน์ กันทนะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาววาสนา สุขสวัสดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสุวนา ขัดเงางาม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวธิดาพร จ่าเลิศ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5