สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวสุพัฒน์ ภูมิสมบัติ
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางชลิดา วิจิตรกำเหนิดกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวณัฐชานันท์ มธุรสาทิส
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายเดชา โกมลฤทัยกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวกัญชยาพร มาสกลาง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางมัลลิกา ทิพยมณี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นายนัท สะสะรมย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางนันทิกานต์ อาชีวะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางดารณี อินชัย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5