สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางภัรฏา หน่อแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางชลิดา วิจิตรกำเหนิดกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางลักษณา ปัญญาเหล็ก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวกสมา สุตวงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวกัญชยาพร มาสกลาง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวอรุณพร วรรณมณี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางนันทิกานต์ อาชีวะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาววาสนา สุขสวัสดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5