สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสกาวรัตน์ ใจวิถี
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางชลิดา วิจิตรกำเหนิดกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางนิรมล แสงศรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาลี่ คงนาค
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายเดชา โกมลฤทัยกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสุพัฒน์ ภูมิสมบัติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางดุจดาว สุขสว่าง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวมัลลิกา ทิพยมณี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวณัฎฐ์ ศรีวะโสภณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวรวีวรรณ แปงน้อย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5