สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางวาสนา ยิสุ
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวมาลี อานันทนะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวจิรัชยา บุดดี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวปริญานุช กิริยา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายธีรบริวัฒน์ ฮั่งแสง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสุทธิดา นันต๊ะเสน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางเดือนเพ็ญ ชิณโคตรพงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นายวิเชษฐ์ กามะแพ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวนิลลักษณ์ คงวิทย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวดารณี ตุงตามชาติ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5