สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางวาสนา ยิสุ
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางอรวรรณ แพถนอม
ครู คศ.3

นางจินดารัตน์ สะสะรมย์
ครู คศ.3

นางเดือนเพ็ญ ชิณโคตรพงษ์
ครู คศ.1

นางสาวเบญจ ทัศนะวรพจน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวมาลี อานันทนะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวชฎาพร เบ้าคำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายธีรบริวัฒน์ ฮั่งแสง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวสุทธิดา นันต๊ะเสน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวนิลลักษณ์ คงวิทย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

ว่าที่ ร้อยตรีหญิงนิตยาพร เตจ๊ะสา
ครูอัตราจ้าง