สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางราตรี น้อยวรรณา
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวมาลี อานันทนะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายสิทธิชัย รุ้งประนมกร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวชฎาพร เบ้าคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

Mrs. Mary Joy Delumpa Tejero
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางวาสนา ยิสุ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายธีรบริวัฒน์ ฮั่งแสง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

Mr.Adriel C. Cabotaje
ครูอัตราจ้าง(ต่างชาติ)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวนิลลักษณ์ คงวิทย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

Miss. Molly Alana Downs
ครูอัตราจ้าง(ต่างชาติ)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5