สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางนันท์นภัส ศิริเขตต์
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายเสกสรรค์ วิเคราะห์ดาว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวปิยะพร ปัญโยแก้ว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายวิเชษฐ์ กามะแพ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวเบญจ ทัศนะวรพจน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายเดชา โกมลฤทัยกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางณัฐรุจา ภัทรปรีชาวงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวสุภลักษณ์ กันธิยะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวณัฎฐ์ ศรีวะโสภณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นางสุวนา ขัดเงางาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

Miss. Molly Alana Downs
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5