สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางนันท์นภัส ศิริเขตต์
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวสุภลักษณ์ กันธิยะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายนัท สะสะรมย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางอนงค์ กาพย์ไชย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายวิเชษฐ์ กามะแพ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวเบญจ ทัศนะวรพจน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายฐนธรณ์ กองชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวณัฎฐ์ ศรีวะโสภณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสุวนา ขัดเงางาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5