สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางนันท์นภัส ศิริเขตต์
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวปิยะพร ปัญโยแก้ว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุภลักษณ์ กันธิยะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางอนงค์ กาพย์ไชย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายวิเชษฐ์ กามะแพ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวเบญจ ทัศนะวรพจน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายเสกสรรค์ วิเคราะห์ดาว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

Mrs. Margerie Constantino
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวณัฎฐ์ ศรีวะโสภณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสุวนา ขัดเงางาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวจินตนา สุทธสาส์น
ครู คศ.3