สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวจินตนา สุทธสาส์น
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายเสกสรรค์ วิเคราะห์ดาว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุภลักษณ์ กันธิยะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางณัฐรุจา ภัทรปรีชาวงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางนันท์นภัส ศิริเขตต์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายเธียรนเรนทร์ อัมพรธารา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวชฎาพร เบ้าคำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

Mary Joy Delumpa Tejero
ครูอัตราจ้าง

นายปรัชญา จีระยา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางนันทิกานต์ อาชีวะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5