สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาววราภรณ์ ลับปัญญา
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางศันสนีย์ จันทร์ธีระโรจน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายเสกสรรค์ วิเคราะห์ดาว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางณัฐรุจา ภัทรปรีชาวงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวพิไลลักษณ์ บุญสูง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายเธียรนเรนทร์ อัมพรธารา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวพิมประภา ปิ่นแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวสุกัญญา โพธิสุวรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายปรัชญา จีระยา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

Mr. Zachary James Lamson
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5