สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางเรืองนภา ภู่รุ่งเรือง
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสายทอง สุขปักษา
ครู คศ.3

นางสาวปริญานุช กิริยา
ครู คศ.1

นายสุทัศน์ เอื้องไพโรจน์
ครู คศ.3

ว่าที่พันตรีรักษา ไชยชนะ
ครู คศ.2 (ว)

นางศันสนีย์ จันทร์ธีระโรจน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวพิมประภา ปิ่นแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาววราภรณ์ ลับปัญญา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายปรัชญา จีระยา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นายวิเชษฐ์ กามะแพ
ครูผู้ช่วย

Mr.Adriel C. Cabotaje
ครูอัตราจ้าง

Mr. Zachary James Lamson
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5