สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาววราภรณ์ ลับปัญญา
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางศันสนีย์ จันทร์ธีระโรจน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0861903676
อีเมล์ : biohazad.jen@gmail.com

นายเสกสรรค์ วิเคราะห์ดาว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางณัฐรุจา ภัทรปรีชาวงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวพลอยชาภัสสร์ บุญสูง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวพิมประภา ปิ่นแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวสุกัญญา โพธิสุวรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายปรัชญา จีระยา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5