บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

นางสุภาวดี พรหมชนะ
ครููธุรการงานบริหารทั่วไป

นางสุวรรณา ปั้นเพ็ง
ครููธุรการงานการเงิน

นางสาวนันท์นภัส มะโนคำ
ครููธุรการงานบริหารวิชาการ

ว่าที่ร.ต.หญิงนิตยาพร เตจ๊ะสา
ครูธุรการงานพัสดุ ครุภัณฑ์และสินทรัพย์

นายเสรี ยศคำ
ลูกจ้างประจำ ช่างไม้ ชั้น 3

นายชัยฤทธิ์ พลเยี่ยม
ลูกจ้างประจำ พนักงานบริการสถานที่

นายอรุณ รักประภาพันธ์
ยาม

นางตติยา คันธรส
แม่บ้าน

นางสาวสุจิตรา สิงห์โต
แม่บ้าน

นางสาวปราณี มะโนราษฎร์
แม่บ้าน

นายปโยธร สิทธิดิสัยรักษ์
พนักงานขับรถ