บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

นางสุภาวดีพรมชนะ
ครููธุรการบริหารงานทั่วไป

นางสุวรรณา ปั้นเพ็ง
ครููธุรการบริหารการเงิน

นางสาวสิริวิมล ไชยรังษี
ครููธุรการบริหารงานพัสดุ

นางสาวนันท์นภัส มะโนคำ
ครููธุรการบริหารงานวิชาการ

นายเสรี ยศคำ
ลูกจ้างประจำ

นายชัยฤทธิ์ พลเยี่ยม
ลูกจ้างประจำ

นายอรุณ รักประภาพันธ์
ยาม

นางตติยา คันธรส
แม่บ้าน

นางสุจิตรา สิงห์โต
แม่บ้าน

นางปราณี มะโนราษฎร์
แม่บ้าน

นายวีรัตน์ ชัยยา
พนักงานขับรถ