บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

นางสุภาวดีพรมชนะ
ครููธุรการบริหารงานทั่วไป

นางสุวรรณา ปั้นเพ็ง
ครููธุรการบริหารการเงิน

นางสาวนันท์นภัส มะโนคำ
ครููธุรการบริหารงานวิชาการ

นายเสรี ยศคำ
ลูกจ้างประจำ

นายชัยฤทธิ์ พลเยี่ยม
ลูกจ้างประจำ

นายอรุณ รักประภาพันธ์
ยาม

นางตติยา คันธรส
แม่บ้าน

นางสุจิตรา สิงห์โต
แม่บ้าน

นางปราณี มะโนราษฎร์
แม่บ้าน

นายวีรัตน์ ชัยยา
พนักงานขับรถ