ครูต่างชาติ

Mr. Zachary James Lamson

Miss. Molly Alana Downs

Miss. Maria Norla Mateo

Mrs. Margerie Constantino

Mr. Adriel C. Cabotaje