คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธานคณะกรรมการ)
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรยงค์ สมฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ศิริพงษ์ นวลแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
ชื่อ-นามสกุล : นางจันทร์ศรี เมืองแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
ชื่อ-นามสกุล : นายเมธา โสระธิวา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
ชื่อ-นามสกุล : นายประพันธ์ สุปินตา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
ชื่อ-นามสกุล : นายคณิต ธนูธรรมเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิบูลกิตติรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ (กรรมการ)
ชื่อ-นามสกุล : พระอาจารย์สมบัติ สิริสมฺปนฺโน
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ (กรรมการ)
ชื่อ-นามสกุล : นายอาคม กันทะวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรรมการ)
ชื่อ-นามสกุล : นายกิติภีระชัย ใจแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน (กรรมการ)
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริชัย ก้องไตรภพ
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง (กรรมการ)
ชื่อ-นามสกุล : นายบุรทัช เสาวพนธ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า (กรรมการ)
ชื่อ-นามสกุล : นางวาสนา ยิสุ
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายธนะสิทธิ์ วศินพิพัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน (กรรมการและเลขานุการ)