ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนพุทธิโศภน
ที่ตั้ง 146 ถนนพระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-277609
โทรสาร 053-274418
ชื่อเว็บไซต์ https://puttisopon.ac.th
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงต้นสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 - ป.6
จำนวนนักเรียนชาย 470
จำนวนนักเรียนหญิง 506
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 976
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 81
ชื่อผู้อำนวยการ นายดำรง มาตี๋