ประวัติโรงเรียน

   แต่เดิมชาวบ้านได้นำ ลูกหลานที่เป็นชายไปฝากเรียนที่วัดหอธรรม (ซึ่งอยู่ติดกับวัดเจดีย์หลวงทางทิศเหนือ) เมื่อมีเด็กมากขึ้นจึงรวมเด็กสอนเป็นกุฏิๆ ไปจากนั้นก็ย้ายมาสอนที่ศาลาวัดและรับเด็กผู้หญิงมาเรียนด้วย ต่อมานักเรียนมาก ขึ้นอีก ชาวบ้านจึงขอสร้างเป็นโรงเรียนขึ้น โดยมี เจ้าราชวงศ์ชมชื่น ณ เชียงใหม่ จัดสร้างให้ตามความต้องการของชาวบ้าน ที่หอธรรม (ตรงบริเวณทางทิศเหนือของพระมหากัจจายน์วัดเจดีย์หลวง) ตั้งชื่อว่าโรงเรียนวัดหอธรรม ภายหลังเจ้าบุษบาภรรยาของเจ้าราชภาติวงษ์มีจิตศรัทธาปฏิสังขรณ์ วิหาร วัดหอธรรม เห็นว่าโรงเรียนตั้งใกล้วิหารเกินไป และทำ ให้บริเวณลานวัดแคบ จึงได้ย้ายโรงเรียนไปสร้างขึ้นใหม่ นอกอาณาเขตของวัดหอธรรมด้านตะวันตกเป็นที่ ธรณีสงฆ์ โรงเรียนที่สร้างขึ้นใหม่นี้มีชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาล ตำ บลพระสิงห์”ทางราชการได้จัดส่งครูมาประจำ ทำ การสอน จัดระเบียบโรงเรียนและแยกชั้นเรียน ตามระเบียบของกระทรวงธรรมการโรงเรียนจึงเจริญขึ้นตามลำ ดับต่อมาในปี พ.ศ.2468 ท่านพระครูพุทธิโศภน เจ้าอาวาสวัดหอธรรม ได้เป็นหัวหน้าบอกบุญร่วมกับชาวบ้าน จัดสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ในวัดเจดีย์หลวงทางด้านเหนือติดกำ แพงวัด เจ้าแก้วนวรัฐ ผู้ครองนครเชียงใหม่และพระครูคัมภีธรรม เจ้าอาวาสวัดเชตุพน ตำ แหน่งเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้พระครูพุทธิโศภน เจ้าอาวาสวัดหอธรรมเป็นผู้ดูแล แต่ปัจจุบันนี้วัดหอธรรมเป็นส่วนหนึ่ง ของวัดเจดีย์หลวง ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งศาลาเอนกประสงค์ ในวัดเจดีย์หลวง เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านพระครูพุทธิโศภนได้มีหนังสือกราบเรียน พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัดราชบพิธ ขอให้ประธานชื่อโรงเรียนให้ พระองค์ได้ประธานชื่อโรงเรียนตามชื่อของพระครู พุทธิโศภนว่า “โรงเรียนพุทธิโศภน” และเปิดเรียนเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2468

พ.ศ.2479
ทางราชการเริ่มเห็นว่าโรงเรียนที่ตั้งอยู่เริ่มคับแคบลงเนื่องจาก มีจำ นวนนักเรียนมากขึ้น จึงได้จัดสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ในเขตวัดร้างชื่อวัดเชษฐา
ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามวัดเจดีย์หลวง อันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพุทธิโศภนในปัจจุบัน พ.ศ.2502 ได้รื้ออาคารเรียนหลังเดิม ซึ่งชำ รุดทรุดโทรมมาก และสร้าง
อาคารเรียนหลังขึ้นใหม่ ในวงเงินค่าก่อสร้าง 6 แสนบาท เป็นอาคารชั้นเดียวครึ่งตึกครึ่งไม้พร้อมครุภัณฑ์ต่างๆ โดยได้รับเงินบริจาคสมทบจากคุณนายกี ลิ้มตระกูล จำนวน 2 แสนบาท

พ.ศ.2505
งดสอนชั้นเด็กเล็ก เปิดทำ การสอนเฉพาะชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-4 และได้เปิดสอนชั้นพิเศษ 1 ชั้น สำ หรับเด็กเข้าเรียนช้า พ.ศ.2505 ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนประชาบาลในเขตเทศบาลที่กรมสามัญ ศึกษาขอสงวน เพื่อปรับปรุงทางด้านวิชาการ โดยเป็นโรงเรียนทดลองโครงการต่างๆ ของกรมสามัญศึกษา

พ.ศ.2512
ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา 3 แสน 5 หมื่นบาทถ้วนให้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวสร้างด้วยไม้แบบชั้นเดียว จำนวน 2 หลัง และอนุมัติให้ขยายชั้นเรียน โดยเปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ.2514
ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา 1 แสนบาทถ้วน จัดซื้อที่ดินขยายบริเวณโรงเรียนเพิ่มอีก 1 งาน 38 ตารางวา เมื่อรวมกับที่ของราชพัสดุที่มีอยู่เดิมจำ นวน 3 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา รวมเนื้อที่ของโรงเรียนทั้งหมดในปัจจุบันคือ 4 ไร่ 4 ตารางวา

พ.ศ.2514
ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา 2 ล้าน 7 แสนบาทได้ก่อสร้างอาคารเรียน 3ชั้น แบบ 511 จำนวน 1หลัง ตั้งชื่ออาคารนี้ว่า “อาคารเชษฐา” โรงเรียนพุทธิโศภน

พ.ศ.2523
โอนโรงเรียนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา แห่งชาติ (สปช.) กระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติการโอนโรงเรียน

พ.ศ.2524
ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่นของเขตการศึกษา 8 ที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ประจำ ปีการศึกษา 2524

พ.ศ.2527
ได้รับงบประมาณจาก สปช. จำ นวน 3 ล้าน 8 แสนบาทเศษให้ก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น แบบรัตนโกสินทร์สมโภช จำนวน 1 หลัง ในพื้นที่เดิมของอาคารกี ลิ้มตระกูล โดยได้รื้อถอนอาคารกี ลิ้มตระกูล ออกบางส่วน ประมาณ 2 ใน 3 การก่อสร้างแล้วเสร็จทำ พิธีเปิดอาคารเรียนพร้อมกับวันฉลองครบ 60 ปี
การก่อตั้งโรงเรียนพุทธิโศภน ในวันที่ 1 กันยายน 2528 จึงได้ชื่ออาคารหลังนี้ว่า“อาคาร 60 ปี”

พ.ศ.2535
ได้ปรับปรุงรั้วโรงเรียนและประตูโรงเรียนตลอดทั้งสนามโรงเรียน สนานเด็กเล่น และบริเวณทั่วไปในโรงเรียนให้ร่มรื่นน่าอยู่และใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด

พ.ศ.2537
ได้รับงบประมาณแผ่นดิน ก่อสร้างอาคาร 70 ปี ตามแบบ สปช.2/38 วงเงินงบประมาณ 3,240,000 บาท โดยก่อสร้าง 1 ใน 3 ของอาคารกี
ลิ้มตระกูล และได้ฉลองเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2538

พ.ศ.2541
ได้รับงบประมาณสร้างห้องน้ำนักเรียนแบบพิเศษจำนวน 3 ชั้น15 ห้อง วงเงินงบประมาณ 796,801.50 บาท และเริ่มใช้ 1 พฤษภาคม 2542

พ.ศ.2543
สร้างศาลาไทยและปรับภูมิทัศน์ระหว่างอาคาร 60 ปี กับ 70 ปีด้วยเงินบริจาคของผู้ปกครองนักเรียน จำนวน8,563 บาท ปัจจุบันได้รื้อและย้ายไป
ตั้งที่บริเวณหน้าเจดีย์เชษฐา โรงเรียนพุทธิโศภน

พ.ศ.2546
โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.2555
ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพุทธิโศภนได้จัดสร้างรั้วและ ประตูโรงเรียนใหม่ โดยได้รับงบประมาณ สมทบจากพระเดชพระคุณเจ้าพระธรรม เสนาบดี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

พ.ศ.2559
ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพุทธิโศภนได้ร่วมบริจาคสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ วงเงินจำนวน 3,1000,000 บาท ตั้งชื่อว่าอาคาร 91 ปี พุทธิโศภน