ติดต่อโรงเรียนโรงเรียนพุทธิโศภน

ถนนพระปกเกล้า  ต.พระสิงห์  อ.เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

โทรศัพท์ 053277609
โทรสาร 053-274418

Facebook:Puttisopon School
ชื่อเว็บไซต์ https://puttisopon.ac.th