ปรัชญา/วิสัยทัศน์

ปรัชญา
พุทธิโศภน (พุด ทิโสพะนะ) ปัญญาเป็นเครื่องรอบรู้เจริญด้วยธรรมะ

 
วิสัยทัศน์
โรงเรียนพุทธิโศภนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล ผู้เรียนเป็นคนดีมีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของความเป็นไทย ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย