พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ
1. โรงเรียนจัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล
2. สร้างเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ตามวิถีไทยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. ส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยี และดิจิตอลเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
5. บริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ
6. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กรเครือข่ายและชุมชน


 
เป้าประสงค์ (Corporate Objectives)
1.โรงเรียนมีคุณภาพ และมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและสังคม
2.ผู้เรียนมีความสามารถตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม บนพื้นฐานของความเป็นไทย น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต
3.ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานสากล
4.นักเรียนมีความสามารถด้านเทคโนโลยีและดิจิตอลเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
5.โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล
6.ชุมชน ผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ