พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง

นางสาวปวิตรา  ดวงป้อ
ครูอัตราจ้าง
( สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 )
นายศิรวิทย์  สิทธิสรวง
ครูอัตราจ้าง
( สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 )
นางพิจิกา  ไทยเหนือ
ครูอัตราจ้าง
( สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 )
นางสาวภรณัฏฐยา  เอกโพธิรัตน์
ครูอัตราจ้าง
( สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 )
นางสาวสุวิมล    ชูนราทิพย์
ครูอัตราจ้าง
( สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 )
นายธีรบริวัฒน์  ฮั่งแสง
ครูอัตราจ้าง
( สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 )
นางสาวกาญจนา  ขันทะ
ครูอัตราจ้าง
( สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 )