นักการ/แม่บ้าน

นางสาวปราณี  มะโนราษฎร์
-
( แม่บ้านอาคาร 60 ปี )
นางสาวสุจิตรา  สิงห์โต
-
( แม่บ้านอาคารเชษฐา )
นายอรุณ  รักประภาพันธ์
-
( ยาม )
นายปโยธร  สิทธิติสัยรักษ์
-
( พนักงานขับรถ )