สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาธิดา  เฟื่องฟูกิจการ
ครูชำนาญการ
( หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ครูประจำชั้น ป.1/1) )
นางสาวกสมา  สุตะวงศ์
ครูชำนาญการ
( ครูประจำชั้น ป.1/1 )
นายณภัทร  ขจีไกรลาส
ครูผู้ช่วย
( ครูประจำชั้น ป.1/2 )
นางพิจิกา  ไทยเหนือ
ครูอัตราจ้าง
( ครูประจำชั้น ป.1/2 )
นางสาวนิตยา  แกนุ
ครูชำนาญการ
( ครูประจำชั้น ป.1/3 )
นางมัลลิกา  ทิพยมณี
ครู
( ครูประจำชั้น ป.1/3 )
นางสาวมัญชรี  อั้งบุญเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูประจำชั้น ป.1/4 )
นางสาวชนันธิดา  ใจแก้ว
ครูอัตราจ้าง
( ครูประจำชั้น ป.1/4 )
นางวิชุดา  สารีอินทร์
ครู
( ครูประจำชั้น ป.1/5 )
นายศิรวิทย์  สิทธิสรวง
ครูอัตราจ้าง
( ครูประจำชั้น ป.1/5 )