สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นายปราโมทย์  ประเสริฐสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูประจำชั้น ป.2/1 )
นางสาวกาญจนา  วงค์วิลาศ
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูประจำชั้น ป.2/1 )
นางปราณี  คำผง
ครูชำนาญการพิเศษ
( หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ครูประจำชั้น ป.2/2) )
นางสาววาสนา  สุขสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูประจำชั้น ป.2/2 )
นางลักษณา  ปัญญาเหล็ก
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูประจำชั้น ป.2/3 )
นางมัลลิกา  ทิพยมณี
ครู
( ครูประจำชั้น ป.2/3 )
นางสาวรวีวรรณ  แปงน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูประจำชั้น ป.2/4 )
นายนัท  สะสะรมย์
ครูชำนาญการ
( ครูประจำชั้น ป.2/4 )
นางสาวณัฐชานันท์  มธุรสาทิส
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูประจำชั้น ป.2/5 )
นางสาวภรณัฏฐยา  เอกโพธิรัตน์
ครูอัตราจ้าง
( ครูประจำชั้น ป.2/5 )