สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายจรรยวรรธน์  จันส่องหล้า
ครู
( ครูประจำชั้น ป.3/1 )
นางสาวกฤติญา  กลมแก้ว
ครูอัตราจ้าง
( ครูประจำชั้น ป.3/1 )
นางสาวอรุณพร  วรรณมณี
ครูชำนาญการ
( ครูประจำชั้น ป.3/2 )
นางสาวกัญชยาพร   มาสกลาง
ครู
( ครูประจำชั้น ป.3/3 )
นายพร้อมพงศ์  ศิลปะไพรวรรณ
ครู
( ครูประจำชั้น ป.3/3 )
นางภัรฎา  หน่อแก้ว
ครูชำนาญการ
( หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ครูประจำชั้น ป.3/4) )
นางนันทิกานต์  อาชีวะ
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูประจำชั้น ป.3/5 )
นางสาวสุวิมล    ชูนราทิพย์
ครูอัตราจ้าง
( ครูประจำชั้น ป.3/5 )