สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวมาลี  อานันทนะ
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูประจำชั้น ป.4/1 )
นางสาวเบญจ  ทัศนะวรพจน์
ครู
( ครูประจำชั้น ป.4/1 )
นางสาวชฎาพร  เบ้าคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
( หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ครูประจำชั้น ป.4/2) )
นางวาสนา  ยิสุ
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูประจำชั้น ป.4/3 )
นายธีรบริวัฒน์  ฮั่งแสง
ครูอัตราจ้าง
( ครูประจำชั้นป.4/3 )
นางราตรี  น้อยวรรณา
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูประจำชั้น ป.4/4 )
นางศันสนีย์  จันทร์ธีระโรจน์
ครูชำนาญการ
( ครูประจำชั้น ป.4/4 )
นางสาวนิลลักษณ์  คงวิทย์
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูประจำชั้น ป.4/5 )