สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวสุภลักษณ์  กันธิยะ
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูประจำชั้น ป.5/1 )
นางอนงค์  กาพย์ไชย
ครูชำนาญการพิเศษ
( หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ครูประจำชั้น ป.5/2) )
นางสาวปริญานุช  กิริยา
ครูชำนาญการ
( ครูประจำชั้น ป.5/2 )
นายฐณธรณ์  กองชัย
ครู
( ครูประจำชั้น ป.5/3 )
นายเสกสรรค์  วิเคราะห์ดาว
ครูชำนาญการ
( ครูประจำชั้น ป.5/4 )
นางสาวกสมา  สุตะวงศ์
ครูชำนาญการ
( ครูประจำชั้น ป.5/5 )
นางสุวนา  ขัดเงางาม
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูประจำชั้น ป.5/5 )
Mr.Marvin  Cuadra
ครูอัตราจ้าง
( ครูประจำชั้น ป.5/5 )