สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวสุภลักษณ์  กันธิยะ
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูประจำชั้น ป.5/1 )
นางอนงค์  กาพย์ไชย
ครูชำนาญการพิเศษ
( หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ครูประจำชั้น ป.5/2) )
นางสาวปริญานุช  กิริยา
ครู
( ครูประจำชั้น ป.5/2 )
นางชลิดา  วิจิตรกำเหนิดกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูประจำชั้น ป.5/3 )
นายวิเชษฐ์  กามะแพ
ครู
( ครูประจำชั้น ป.5/3 )
นางนันท์นภัส  ศิริเขตต์
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูประจำชั้น ป.5/4 )
นายฐณธรณ์  กองชัย
ครูผู้ช่วย
( ครูประจำชั้น ป.5/4 )
นางสุวนา  ขัดเงางาม
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูประจำชั้น ป.5/5 )
นางสาวณัฎฐ์  ศรีวะโสภณ
ครูชำนาญการ
( ครูประจำชั้น ป.5/5 )