สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายเสกสรรค์  วิเคราะห์ดาว
ครู
( ครูประจำชั้น ป.6/1 )
นางณัฐรุจา  ภัทรปรีชาวงศ์
ครู
( ครูประจำชั้น ป.6/1 )
นางพลอยชาภัสสร์  สิระโสฬส
ครู
( ครูประจำชั้น ป.6/2 )
นายอนุชาติ  ชาติไธสง
ครูผู้ช่วย
( ครูประจำชั้น ป.6/2 )
นางสาววราภรณ์  ลับปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ
( หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ครูประจำชั้น ป.6/3) )
นางสาวปริญานุช  กิริยา
ครู
( ครูประจำชั้น ป.6/3 )
นางสาวพิมประภา  ปิ่นแก้ว
ครู
( ครูประจำชั้น ป.6/4 )
นางสาวสุกัญญา  โพธิสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูประจำชั้น ป.6/4 )
นายปรัชญา  จีระยา
ครู
( ครูประจำชั้น ป.6/5 )