สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางณัฐรุจา  ภัทรปรีชาวงศ์
ครู
( ครูประจำชั้น ป.6/1 )
นางสาวจิราภรณ์  พรมรัตน์
ครูชำนาญการ
( ครูประจำชั้น ป.6/2 )
นายอนุชาติ  ชาติไธสง
ครูผู้ช่วย
( ครูประจำชั้น ป.6/2 )
นางสาวชฎาพร  เบ้าคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
( หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ครูประจำชั้น ป.6/3) )
นายนัฐพงษ์  พุฒวงษ์
ครูชำนาญการ
( ครูประจำชั้น ป.6/3 )
นางสาวพิมประภา  ปิ่นแก้ว
ครูชำนาญการ
( ครูประจำชั้น ป.6/4 )
นางสาวกาญจนา  ขันทะ
ครูอัตราจ้าง
( ครูประจำชั้น ป.6/4 )
นายปรัชญา  จีระยา
ครู
( ครูประจำชั้น ป.6/5 )
Mr.Robert  James
ครูอัตราจ้าง
( ครูประจำชั้น ป.6/5 )