เจ้าหน้าที่

นางสุภาวดี  พรหมชนะ
ครูอัตราจ้าง
( เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป )
นางสุวรรณา  ปั้นเพ็ง
ครูอัตราจ้าง
( เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน )
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตยาพร   เตจ๊ะสา
ครูอัตราจ้าง
( เจ้าหน้าที่ธุรการพัสดุ )