คณะกรรมการสถานศึกษา

ผศ.ดร.ยงยุทธ   ยะบุญธง
-
( ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธานคณะกรรมการ) )
พระครูวิบูล  กิตติรักษ์
-
( ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ (กรรมการ) )
พระอาจารย์สมบัติ    สิริสมฺปนฺโน
-
( ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ (กรรมการ) )
ดร.ศิริพงษ์    นวลแก้ว
-
( ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ) )
นายคณิต   ธนูธรรมเจริญ
-
( ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ) )
นายบรรยงค์   สมฤทธิ์
-
( ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ) )
นางจันทร์ศรี  เมืองแก้ว
-
( ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ) )
นายเมธา   โสระธิวา
-
( ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ) )
นายประพันธ์  สุปินตา
-
( ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ) )
นายอาคม   กันทะวงศ์
-
( ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรรมการ) )
นายกิติภีระชัย   ใจแก้ว
-
( ผู้แทนองค์กรชุมชน (กรรมการ) )
นายศิริชัย   ก้องไตรภพ
-
( ผู้แทนผู้ปกครอง (กรรมการ) )
นายบุรทัช   เสาวพนธ์
-
( ผู้แทนศิษย์เก่า (กรรมการ) )
นางวาสนา  ยิสุ
ครูชำนาญการพิเศษ
( ผู้เทนครู (กรรมการ) )
นายดำรง  มาตี๋
ผู้อำนวยการโรงเรียน
( ผู้อำนวยการโรงเรียน (กรรมการและเลขานุการ) )