ผู้บริหารสถานศึกษา

นายดำรง  มาตี๋
ผู้อำนวยการโรงเรียน
( 0819939961 )
นางสาวศิริพร  เตชนันต์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
( 0931307299 )