ผู้บริหารสถานศึกษา

นายดำรง  มาตี๋
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวศิริพร  เตชนันต์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
( 0931307299 Pancake.siriporn9@gmail.com )
นางสาวกชกร  เนียมท่าเสา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
( 081-7842846 Yes.i.dow@gmail.com )