ผู้บริหารสถานศึกษา

นายดำรง  มาตี๋
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวศิริพร  เตชนันต์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวกชกร  เนียมท่าเสา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน