ภาพกิจกรรม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนา..

ภายในกิจกรรมมีการทำการทำลองวิทยาศาสตร์ เช่น กิจกรรมสติกเกอร์เปลี่ยนสี กิจกรรมข้อต่อมหัศจรรย์ พร้อมเ..

กิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนประถมศึก..

กิจกรรมมีการฝึกเจริญสติ ให้มีสมาธิการฟัง การจดจ่อ การปฏิบัติขั้นตอนพิธีการทางพระพุทธศาสนา และการเดิ..

กิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนประถมศึก..

กิจกรรมมีการฝึกสมาธิ ฝึกการสำรวมกายวาจาใจ โดยใช้สติเป็นที่ตั้ง เป็นกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม แ..

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามก..

เนื่องในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ จัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ สภ..

ตัวแทนคณะครู และตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6โรงเรี..

เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีเป้า..

กิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนประถมศึก..

ภายในกิจกรรมมีการทำวิปัสสนากรรมฐาน พิธีการทางพระพุทธศาสนา การฝึกสมาธิเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นค..

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ..

กิจกรรมมีการทำวิปัสสนากรรมฐาน การฝึกเดินจงกรม การฝึกสมาธิ และพิธีการทางพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมให้..

โรงเรียนพุทธิโสภณร่วมกับทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ โดยความอนุเครา..

ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการดำเนินชีวิตของเยาวชนให้ห่างไกลจากอ..

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ..

กิจกรรมมีการทำวิปัสสนากรรมฐาน การเล่านิทานธรรมมะ การสนธนาทางธรรม และพิธีการทางพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเส..

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ..

เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่..

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ..

โรงเรียนพุทธิโศภน คณะครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนประ..

โรงเรียนพุทธิโศภนจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรหัวหน้าหน่วยยุวกาช..

ได้รับเกียรติจากนางวราภรณ์ ฟูสามป๊อก รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่/รองนายกยุวกาชาดศึกษาธิการจังหวัด..