โรงเรียนพุทธิโศภนจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ระดับ 2 รุ่นที่ 1