กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3