โรงเรียนพุทธิโสภณร่วมกับทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ โดยความอนุเคราะห์จากกระทรวงยุติธรรมได้จัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปี 2566