นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์