ขอแสดงความยินดี

“ลูกกตัญญู” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

เด็กหญิงปราณรักษ์ เมืองมูล ป.6/5
เด็กหญิงปวริศรินทร์  เมืองมูล ป.4/4

ได้รับการคัดเลือกคุณสมบัติสมควรยกย่องเป็น “ลูกกตัญญู” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 โดย วัดป่าตาล จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้บ้านสืบสานวัฒนธรรมล้านนา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 

ซึ่งคุณสมบัติของลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ 5 ประการ คือ 
1.ให้การดูแลเอาใจใส่และปฏิบัติต่อแม่เป็นอย่างดีและสม่ำเสมอ 
2.ช่วยเหลือภารกิจและแบ่งเบางานของแม่ 
3.ประพฤติตนตามคำสั่งสอนของแม่
4.ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมและเชิดชูวงศ์ตระกูล 
5.บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม