ขอแสดงความยินดี

มอบรางวัลหมู่ยุวกาชาดต้นแบบระดับประเทศ 2565