ขอแสดงความยินดี

เด็กชายบุญฤทธิ์ ดวงคำรางวัลเด็กและเยาวชนจิตอาสาดีเด่น

รางวัลเด็กและเยาวชนจิตอาสาดีเด่น  ด้านอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ภายใต้โครงการ "เยาวชนรู้คิด จิตอาสาพัฒนาชาติ" ประจำชาติ 2565 วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ณ พุทธสถานเชียงใหม่